O NAS

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024 w Gorzowie Wielkopolskim – zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024”.

Instytucją prowadzącą jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

W realizacji celu głównego RODM w Gorzowie Wielkopolskim podejmuje się:

  • Wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi w województwie lubuskim poprzez zaangażowanie do współpracy przedstawicieli środowiska samorządu lokalnego (zarówno na poziomie samorządu jak i urzędu marszałkowskiego).
  • Rozwój debaty publicznej i prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych. Ośrodek będzie starał się dotrzeć do większości mieszkańców poprzez organizowanie raz na kwartał konferencji, seminariów i debat służących podniesieniu świadomości społecznej i podjęcia dyskusji na temat m.in. roli społeczności lokalnej w procesie kreowania międzynarodowej współpracy, która na pograniczu polsko – niemieckim ma istotne znaczenie.
    W obszarze działań informacyjno – edukacyjnych Ośrodek proponuje warsztaty zorganizowane w trzech głównych obszarach tematycznych : Polska myśl polityczna – jej historia i wpływ na współczesność, Bezpieczeństwo w Europie Środkowo – Wschodniej a współpraca narodów, Dialog międzykulturowy a wzajemny szacunek i zrozumienie.
  • Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do szerokiego gremium mieszkańców regionu, które spowoduje wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców województwa lubuskiego na temat Polski i jej polityki zagranicznej.
  • Promowanie wśród społeczności lokalnej polskiej myśli politycznej skierowanej na kwestie współpracy narodów jak również prowadzenie dialogu międzykulturowego. Podkreślenie zaangażowania Polski i Polaków w krzewienie wartości uniwersalnych. Promowanie zarówno dorobku Polski w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowo – Wschodniej jak i sukcesów w budowaniu demokracji w kontekście międzynarodowych działań polskiego samorządu.
    Edukacja społeczności lokalnej i poszerzenie wiedzy o wkładzie Polski w popularyzację wiedzy wśród społeczności lokalnej, wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych postaci takich jak m.in.: Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, brat Albert Chmielowski, bł. O. Honorat Koźmiński czy Józef Konrad Korzeniowski. Przybliżenie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, zarówno na poziomie idei, jak i osobowości takich jak np.: Kard. S. Wyszyński, ks. J. Popiełuszko, ks. M. Kolbe. Uświadomienie przedstawicielom lokalnego środowiska, że Polska jest krajem kreatywny i innowacyjnym.
  • Animowanie dyskusji na temat współczesnych problemów współpracy międzynarodowej, w tym z mieszkańcami województwa lubuskiego zarówno na temat bieżących problemów, jak również ich historycznych konotacji. Ważnym obszarem działalności Ośrodka wydaje się też edukacja, która skierowana zarówno do dorosłych mieszkańców regionu jak i młodszego pokolenia, wchodzącego w obszar działań społecznych, stanowi istotny wkład w budowanie społeczeństwa wiedzy i otwartego na nowe wyzwania współczesnego świata.