Z okazji przypadającego 8 kwietnia Międzynarodowego Dnia Romów, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski wspólnie ze środowiskiem Romów skupionych w Stowarzyszeniu Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy zorganizował debatę pt. : ,,Romowie jako część społeczeństwa Unii Europejskiej w świetle unijnych ram strategicznych dotyczących Romów na lata 2020-2030″.

Debata odbyła się w dniu 9 kwietnia br. w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.  W debacie aktywnie uczestniczyli studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. 

Współorganizatorem debaty był gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Warto odnotować, że zdecydowana większość z około 10 mln. żyjących na terenie Unii Europejskiej Romów cierpi z powodu dyskryminacji rasowej, ubóstwa,  wykluczenia społecznego i naruszenia prawa do edukacji. Wymienionym zjawiskom mają zapobiec unijne ramy dotyczące Romów na lata 2020-2030. 

W Polsce mieszkają cztery zasadnicze grupy Romów, które różnią się od siebie pochodzeniem, językiem, stopniem przywiązania do tradycji, a także stopniem zamożności.

Aktualnie  jest realizowany rządowy Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Na Ziemi Lubuskiej w największym stopniu reprezentowana jest grupa o silnych tradycjach koczowniczych określana jako Polska Roma. W wyniku przymusowej akcji  osiedleńczej  społeczności romskiej w czasach  PRL  Gorzów Wielkopolski oraz obszar obecnego Powiatu Gorzowskiego  stał się największym skupiskiem Romów na Ziemi Lubuskiej. Mimo już wieloletniego sąsiedztwa Romów ze społecznością większościową, wiedza na temat społeczności romskiej jest wciąż powierzchowna , oparta  na uprzedzeniach, mitach  i stereotypach, nacechowanych wielością  negatywnych treści. Niechęć do Romów od lat  ilustrują wyniki badań opinii społecznej, które jednocześnie wskazują , że Romowie znajdują się na czele zbiorowości o najwyższym wskaźniku negatywnej oceny. Charakterystyczna jest niechęć do społeczności romskiej jako stojącej niżej w hierarchii społecznej i tolerowanej jedynie na zasadzie folkloru. Z powodu negatywnego stygmatyzowania, Romowie są grupą etniczną  narażoną na dyskryminację i nietolerancję.

Kwestia budowania  zaufania między Romami a nie-Romami ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia i szans życiowych Romów.