OGŁOSZENIE KONKURSUMinister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert:„Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”

1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 435 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji: O przyznanie dotacji mogą ubiegać się: Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.: stowarzyszenia; fundacje; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne. niepubliczne szkoły wyższe; publiczne szkoły wyższe; instytuty badawcze; jednostki samorządu terytorialnego.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego do dnia 15 grudnia 2021 r.Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawaz dopiskiem na kopercie:Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw,pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021” lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15 – 16.15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.z dopiskiem na kopercie:„Konkurs – Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw,pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021” lub przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP Skan kompletnej podpisanej oferty oraz ofertę w pliku .doc wraz z załącznikiem w pliku .xls (kosztorys) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: dotacjengo@msz.gov.pl.W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs „Forum PL-Cz-2021” (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 16.15.Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało zadanie publiczne pn. „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”, na które przeznaczono łącznie kwotę 423 160,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt 00/100 złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało zadania publiczne tego samego rodzaju pn. „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019” na które przeznaczono łącznie kwotę 416 610,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset dziesięć 00/100 złotych).

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/…/konkurs-forum-polsko–czeskie-na…