Celem konferencji, adresowanej do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Prawo może być narzędziem ograniczającym skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność instrumentów jego prewencji i zwalczania zdaje się jednak być warunkowana multidiscyplinarnością ich projektowania i wielopłaszczyznowością ich stosowania.

Organizatorami konferencji są: Politechnika Koszalińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim